Holland casino Flevoland zuid

 1. Wat Zijn De Beste Manieren Om Uw Bankroll Te Beheren In Het Aviator-Spel In Het Casino: Terugtrekking is de volgende stap, en na het plaatsen van de intrekking verzoek, een speler kan wachten om de winst te zien in hun account.
 2. Aviator Casinospel Hoe Weddenschapsformules Te Gebruiken - Deze is ontworpen om elke dag te worden gewonnen door 23,00 uur, Britse tijd.
 3. Aviator-Spelvarianten Bij Online Casino's: Twee jaar geleden introduceerde live casino-softwareprovider Evolution Gaming een nieuwe roulette-versie die sindsdien hoofden heeft doen draaien.

Hoe kan ik een lotto winnen

Hoe Speel Je Aviator Vanaf Je Smartphone
Er is ook een gratis spins bonus ronde en een mysterie symbolen functie, dus Fruit Fusion Lightning Reels biedt spannende en snel veranderende gameplay in de hele.
Hoe Negatieve Resultaten In Aviator Te Overwinnen
De games worden uitgevoerd door een Live Dealer in real-time en gestreamd naar het bureaublad of mobiele apparaat van de speler.
En, natuurlijk, is er een kans om de 00-credits jackpot te winnen voor degenen die inderdaad het geluk hebben voor een dergelijke prijs.

Huis loterij Enschede

Hoe U Uw Aviator-Casinotechnieken Kunt Verbeteren
Het pand is de tweede Pittsburgh-gebied casino, concurreren tegen Rivers Casino Pittsburgh.
Wat Zijn De Beste Tips Om Te Winnen Bij Aviator Casino
Net als elke casino Platinum Play biedt klantenservices die 24 uur per dag beschikbaar zijn.
Hoe U Gemakkelijker Kunt Winnen In Aviator

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Strategy Connectors

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Strategy Connectors: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van SocialZebra, gevestigd aan Dorpsstraat 57, 1431CB te Aalsmeer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58895035.
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Strategy Connectors een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Strategy Connectors en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Strategy Connectors zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van Diensten. 
 5. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door Strategy Connectors te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, coaching, consulting, het geven van workshops en lezingen en het begeleiden bij workshops.
 6. Zaken: de eventuele zaken die in het kader van de Overeenkomst door Strategy Connectors aan de Opdrachtgever worden geleverd.
 7. Website: www.strategyconnectors.nl.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Strategy Connectors en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels een door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van Strategy Connectors. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Strategy Connectors (waaronder haar offertes en aanbod op de Website mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin is vermeld dat het aanbod voor beperkte duur geldig is. Strategy Connectors kan haar aanbod nog herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Strategy Connectors dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 
 3. De Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Strategy Connectors dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Strategy Connectors niet tot het nakomen van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Een aanbod van Strategy Connectors geldt niet automatisch voor eventuele vervolgovereenkomsten tussen Partijen. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Strategy Connectors gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Opdrachtgever ter hand te stellen.
 6. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Strategy Connectors, op de eventueel daartoe door haar aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Strategy Connectors, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Strategy Connectors anders aangeeft. Indien de Overeenkomst rechtstreeks middels de Website is gesloten, zal Strategy Connectors de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Opdrachtgever bevestigen.
 7. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

 1. Strategy Connectors verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Voor zover de aard en/of strekking van de Dienstverlening daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Strategy Connectors zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, zonder dat zij kan instaan voor het behalen van de resultaten die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.
 2. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle gegevens (waaronder eventuele documentatie, zoals strategische en marketingplannen mede begrepen) die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Strategy Connectors voorgeschreven wijze, aan Strategy Connectors beschikbaar stelt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Strategy Connectors beschikbaar gestelde informatie. De Opdrachtgever dient Strategy Connectors voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.
 3. Strategy Connectors dient, indien en voor zover op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen locatie wordt gewerkt, kosteloos gebruik te kunnen maken alle daar aanwezige en in redelijkheid door Strategy Connectors gewenste zaken en voorzieningen. De Opdrachtgever dient in dat geval ten minste een geschikte werkruimte aan Strategy Connectors beschikbaar te stellen voor gespreksvoering met medewerkers van de Opdrachtgever.
 4. Indien medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Strategy Connectors en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Strategy Connectors mogelijk te maken.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Strategy Connectors is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan een of meerdere derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 
 2. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Strategy Connectors niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door haar bij de Overeenkomst betrokken derden.
 3. Onder geen beding aanvaardt Strategy Connectors enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van Strategy Connectors is gebeurd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Strategy Connectors bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Strategy Connectors, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Strategy Connectors, zelf partij bij de Overeenkomst.
 5. Het is mogelijk dat de eventuele derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Strategy Connectors worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Strategy Connectors gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | DUUR EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Diensten dan wel, in een voorkomend geval, door verstrijken van de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd.
 2. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst tegen volledige kwijtschelding of restitutie annuleren tot één kalendermaand vóór de (eerste) dag van uitvoering van de Diensten. Indien annulering plaatsvindt binnen een kalendermaand tot de 14e dag (exclusief) vóór de (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. Indien annulering plaatsvindt vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag vóór de (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 75% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. In geval van latere annulering blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
 3. In geval de totaalprijs op basis van nacalculatie zou worden vastgesteld, zoals in geval van een uurtarief, wordt voor toepassing van het bepaalde in het vorige lid, de verwachte totaalprijs als uitgangspunt genomen.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN ZAKEN EN DIGITALE CONTENT

 1. In geval de Overeenkomst tevens voorziet in de levering van Zaken aan de Opdrachtgever, geschiedt levering daarvan op het door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres, dan wel, in een voorkomend geval, door meebrenging daarvan door Strategy Connectors ten tijde van de uitvoering van de Diensten. Indien in geval van verzending van de Zaken geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. De levering van digitale content geschiedt langs elektronische weg op een door Strategy Connectors te bepalen, doch passende wijze.
 3. Alle door Strategy Connectors geleverde Zaken die voor eigendomsoverdracht aan de Opdrachtgever zijn bestemd, blijven eigendom van Strategy Connectors totdat de Opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

 1. Strategy Connectors spant zich in om de eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uit de aard en/of strekking van de betreffende verbintenis dwingend anders voortvloeit, uitsluitend indicatieve, niet-fatale termijnen. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Strategy Connectors toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 10, worden de verplichtingen van Strategy Connectors opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 10 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Strategy Connectors toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Strategy Connectors niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Strategy Connectors Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling en redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Strategy Connectors na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Strategy Connectors voor de uitvoering of (op)levering afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Strategy Connectors gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van Strategy Connectors als gevolg van een aan Strategy Connectors toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN

 1. Eventuele klachten over de Diensten van Strategy Connectors dienen door de Opdrachtgever onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Strategy Connectors mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen Schriftelijk en gemotiveerd aan Strategy Connectors te worden bevestigd.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt dat indien de klacht betrekking heeft op een Strategy Connectors geleverde Zaak of digitale content, deze klacht binnen zeven dagen na ontvangst van de betreffende Zaak c.q. content, Schriftelijk en gemotiveerd bij Strategy Connectors moet zijn ingediend, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Zaak c.q. content aan de Overeenkomst beantwoordt, de Opdrachtgever ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Strategy Connectors en Strategy Connectors niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de Opdrachtgever ter zake geleden schade.
 3. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij Strategy Connectors te worden ingediend.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Strategy Connectors uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Strategy Connectors is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, bijvoorbeeld in geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden betreffende de feitelijke opdrachtnemer waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Strategy Connectors kan worden gevergd. Indien sprake is van overmacht, zal Strategy Connectors daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever doen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Strategy Connectors bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Strategy Connectors is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Strategy Connectors ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Strategy Connectors gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Strategy Connectors uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Strategy Connectors ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 5. Indien Strategy Connectors de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Strategy Connectors vermeldt naast de toepasselijke prijs, tevens of eventuele reis- en/of verblijfskosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend, alsook de grondslag voor de berekening daarvan.
 2. Indien door tussenkomst van Strategy Connectors een accommodatie wordt gehuurd ter uitvoering van de Diensten en/of niet uitdrukkelijk bij de overeengekomen prijs inbegrepen materialen worden geleverd, komen de werkelijke kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders vermeld, zijn de door Strategy Connectors vermelde en door de Opdrachtgever aan haar verschuldigde bedragen exclusief btw.
 4. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, zal Strategy Connectors de Opdrachtgever maandelijks factureren.
 5. Strategy Connectors is gerechtigd de Dienstverlening op te schorten in geval de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming jegens Strategy Connectors van enige uit hoofde van de Overeenkomst op de Opdrachtgever rustende betalingsverplichting.
 6. Betalingen dienen te geschieden op (één van) de daartoe door Strategy Connectors aangewezen betaalmethode(n), binnen de door Strategy Connectors vermelde termijn of op het daartoe door haar aangegeven moment.
 7. Strategy Connectors is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 8. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen van Strategy Connectors op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 9. De Opdrachtgever dient te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 11. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever aan Strategy Connectors verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Opdrachtgever draagt de eventuele schade veroorzaakt door onjuistheden en onvolledigheden in de door hem verstrekte of anderszins beschikbaar gestelde gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Strategy Connectors kan worden toegerekend.
 2. Strategy Connectors is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Strategy Connectors is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Strategy Connectors in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Strategy Connectors aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Strategy Connectors toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Strategy Connectors aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Strategy Connectors te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Strategy Connectors hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Strategy Connectors ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Strategy Connectors is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Strategy Connectors betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Strategy Connectors in geval van zaak- of personenschade nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Strategy Connectors daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Strategy Connectors dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste maand van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 3. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Strategy Connectors bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en de Opdrachtgever de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn Schriftelijk bij Strategy Connectors heeft ingediend.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Strategy Connectors van alle eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Strategy Connectors toerekenbaar is. Indien Strategy Connectors uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Strategy Connectors zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Strategy Connectors, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Strategy Connectors en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Strategy Connectors behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het intellectuele eigendom van alle door Strategy Connectors geleverde goederen, waaronder mede begrepen alle inhoud van workshoppakketten, maar ook van verstrekte ideeën en adviezen, blijft bij Strategy Connectors rusten.
 2. De Opdrachtgever verplicht zich de in het vorige lid bedoelde goederen slechts aan te (doen) wenden voor het door beide Partijen beoogde gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de Overeenkomst noodzakelijk is. De Opdrachtgever zal de bedoelde goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de vorige zin.
 3. In geval van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Strategy Connectors, behoudt Strategy Connectors zich alle rechten voor die haar krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door haar vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Strategy Connectors wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.